☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie - Strona Archiwalna
Herb Powiatu Choszczeńskiego

Wtorek 28.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpłatność

Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej, kiedy dziecko zostaje umieszczone w pieczy zastępczej powstaje obowiązek rodzica ponoszenia opłaty za jego pobyt w wysokości:
 • przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;
 • średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Zasady ustalania opłaty:

 1. Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie;
 2. Opłatę ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona;
 3. Opłaty nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa u rodziców;
 4. Opłaty nie ustala się od rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu.
 5. Od opłaty  naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja ustalająca opłatę stała się ostateczna.
 6. Należności z tytułu nieponoszenia opłaty podlegają egzekucji w trybie przepisów postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 7. W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty za okres dłuższy niż 12 miesięcy starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości.

Odstąpienie i umorzenie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

Rodzice dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej mogą ubiegać się o udzielenie ulg. Rodzaje ulg:

 • odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 • umorzenie w całości lub w części należności łącznie z odsetkami
 • odroczenie terminu płatności
 • rozłożenie na raty

W tym celu należy złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi źródło dochodu (m.in. zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (netto) z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, decyzja lub zaświadczenia o wysokości świadczeń pobieranych z pomocy społecznej, decyzja organu rentowego przyznającego rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej.)

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami PCPR w celu ustalenia, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosków – w zależności od sytuacji rodzinnej, dochodowej, zdrowotnej.

Udzielenie ulg reguluje Uchwała Nr XV/117/2012 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Załączniki:

 
 
 
Wytworzył:
Karolina Jóśko
(2021-09-30)
Udostępnił:
Plewowski Piotr
(2021-10-04 10:05:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Plewowski Piotr
(2021-10-04 13:17:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 146785