☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie - Strona Archiwalna
Herb Powiatu Choszczeńskiego

Wtorek 28.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Program Korekcyjno – Edukacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie w ramach swojej działalności realizuje Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

„Najłatwiej i najpiękniej nie gnębić drugich,
ale samemu nad sobą pracować,
żeby być możliwie jak najlepszym.”
Sokrates

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących w rodzinie mają na celu:
  1. Powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
  2. Rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
  3. Kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
  4. Uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
  5. Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
  6. Zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
  7. Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
Program skierowany jest do osób stosujących przemoc, w szczególności:
  1. Osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
  2. Osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  3. Osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym

Część edukacyjna programu skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego.

Program realizowany jest w formie zajęć indywidualnych opartych na diagnozie psychologicznej, oraz spotkań grupowych.

Warunkiem przyjęcia do Programu jest przyznanie się uczestnika do stosowania przemocy, co znajduje odzwierciedlenie w zawieranym kontrakcie. Przed przystąpieniem do Programu osoba zostaje zapoznana z celami i przebiegiem programu. Prowadzący zapoznaje się z sytuacją rodzinną i prawną uczestnika. Przyjęcie do programu jest potwierdzone zawarciem kontraktu na aktywny udział w zajęciach.

Uczestnik biorący udział w programie zobowiązuje się do przestrzegania zasad zapisanych w kontrakcie. Głównymi zasadami są zachowanie abstynencji od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w trakcie uczestnictwa w zajęciach. Uczestnik zobowiązuje się też do systematycznego udziału w proponowanych zajęciach grupowych i indywidualnych. Niezachowanie warunków kontraktu skutkuje wyłączeniem z programu.

Uczestnik zobowiązuje się do powstrzymywania się od postaw i zachowań przemocowych w kontaktach z innymi osobami.

Podstawą do ukończenia przez uczestnika programu jest udział w 70% zajęć grupowych i zajęć indywidualnych. Uczestnicy swoją nieobecność winni usprawiedliwić i w miarę możliwości uzupełnić brakujące wiadomości podczas zajęć dodatkowych.

Do udziału w programie można zgłaszać osoby przez cały rok. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio od osób, które zainteresowane są udziałem w zajęciach oraz od instytucji: sądu, prokuratury, policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, realizatorów procedury „Niebieskie Karty”).

 
 
Wytworzył:
Wiktoria Wróblewska
(2021-10-01)
Udostępnił:
Ździebłowska Jolanta
(2007-04-06 12:19:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Plewowski Piotr
(2021-10-01 10:04:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 146785